VIJEĆNICI MO REMETE USVOJILI PROGRAM RADA ZA 2014.

Na VII. sjednici Vijeća Mjesnog odbora Remete održanoj 06. veljače vijećnici su jednoglasno prihvatili  Izviješće o radu za 2013. i Program rada za 2014. godinu s financijskim planom.

Raspravljajući o Programa rada MO Remete za 2014. Zoran Novosel (SDP) predložio je  pokretanje inicijativa za izmjenu granice područja Mjesnog odbora.

Sam Program kaže da će Vijeće Mjesnog odbora Remete  tijekom 2014. :

1. Donijeti prijedlog Plana malih komunalnih akcija za 2014. godinu i financijskog plana, te pratiti realizaciju istih.

2. Inicirati izgradnju kapitalnih objekata u suradnji s gradskim uredima i podružnicama Zagrebačkog holdinga (uređenje objekata Osnovne škola, dogradnja objekata dječjih vrtića, izgradnje dječjih igrališta, sportskih objekata itd.).

3. Sa stanovnicima Remeta pokrenuti kulturna događanja u čast povijesti Remeta.

4. Pratiti stanje sigurnosti.

5. Pratiti i kontinuirao rješavati problem prometne sigurnosti i parkiranja.

6. Dovršiti postupak za otvaranje dodatnog tima obiteljske Remeta

7. U suradnji s Vijećem GČ Maksimir pokrenuti zajedničku inicijativu usmjerenu ka jačanju mjesne samouprave.

8. U suradnji s udrugama i nevladinim organizacijama raditi na jačanju programa i uloge

civilnog društva.

9. Očuvanje zelenih površina i posebnosti Remete.

10. U suradnji s Vijećem gradske četvrti Maksimir uskladiti rad i realizaciju akcija na

području Remete.

11. Suradnja sa susjednim vijećima mjesnih odbora.

 

FINANCIJSKI PLAN MO REMETE ZA 2014.

Financijski plan Mjesnog odbora Remete za 2014. sastoji se od:

PRIHODA: 80.500,00

RASHODA: 80.500,00

A) PRIHODI

671 PRIHODI MJESNOG ODBORA UKUPNO 80.500,00

6711 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA 80.500,00

B) RASHODI

RASHODI MJESNOG ODBORA UKUPNO 80.500,00

3291 NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 73.000,00

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA 7.500,00

Predsjednik Vijeća Domagoj  Ivanković predložio je da se iz sredstava sa pozicije “ostali nespomenuti rashodi poslovanja“   500,00 kn rezervira za vijence, svijeće itd, a da se preostali iznos (7.000,00 kn) donira udrugama sa područja MO Remete. Vijećnici su ovo jednoglasno prihvatili.

Odgovori