Mjesni odbor

Sjedište: Vinec 1, telefon:244 60 46

E-mail:  mo_remete@zagreb.hr

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK,UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK,PETAK     10 – 12 sati

Vijeće MO

Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju četiri kandidacijske liste:
– koalicijska lista HDZ-BUZ-ZS-ZDS-HDS   s tri mjesta,
– koalicijska lista SDP-HSU-ZS  s dva mjesta ,

– nezavisna lista Darka Svedreca s jednim mjestom.

– nezavisna lista Tomislava Ivaneka s jednim mjestom.

Vijeće je konstituirano nas sjednici održanoj 1. srpnja 2013.

Članovi Vijeća su:

– Domagoj Ivanković (HDZ), predsjednik Vijeća,

– Tomislav Ivanek (nezavisni),  potpredsjednik Vijeća,

-Robert Lukač  (HDZ),                    – – Ljubo Vrdoljak (HDZ),

– Silvio Altarac (SDP),

– Dragutin Ježić (HSU),

– Darko Svedrec (nezavisni)

ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI(Narodne novine 33/01.) :Članak 63.Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

STATUT GRADA ZAGREBA (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01) :

Članak 98.(1)

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi pravila mjesnog odbora;

2. donosi financijski plan i završni račun;

3. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesnog odbora;

4. donosi poslovnik o svom radu;

5. donosi program rada i izvješće o radu;

6. bira predsjednika vijeća;

7. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora,  a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba  i  skrbi  o  njima te  sa  zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i športskih potreba građana;

Odgovori

MOJ MALI DIO SVEMIRA